Konkurs na zakup wraz z dostawa przenośnego sprzętu komputerowego 15.07.2020 r.

Konkurs na zakup wraz z dostawą przenośnego sprzętu komputerowego, pomocy
dydaktycznych ogólnych, pomocy dydaktycznych do metody M. Montessori, urządzeń
multimedialnych oraz wyposażenia dla uczestników projektu: „Szkoła ćwiczeń Szkoły
Twórczej Integracji w Milinie” nr POWR.02.10.00-00-3013/20, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu
oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe (kliknij, aby pobrać dokument)

Załączniki do zapytania ofertowego (kliknij, aby pobrać dokument)

Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 Formularz ofertowy

Zał. 3 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zał. 5 Oświadczenie o udostępnianiu zasobów

Zał. 6 Oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. 7 Tajemnica przedsiębiorstwa

Zał. 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 9 Wzór umowy

Scroll to Top