Realizacja warsztatów metodycznych i szkoleń w ramach Szkoły ćwiczeń

Szkolenia

Zalacznik_1_oferta
Zalacznik_2_oświadczenie o braku powiązań
Zalacznik_3_Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
Zalacznik_4_Oświadczenie o niekaralności
Zalacznik_5_Oświadczenie o stanie zdrowia

Wybór oferty na realizację szkoleń (pdf)

Ogłoszenie_Szkolenie_04.07.2022
Zalacznik_1_oferta
Zalacznik_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan 3_10_2022
Zalacznik_3_Oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych-3_10_2022
Zalacznik_4_Oswiadczenie_o_niekaralnosci_3_10_2022
Zalacznik_5_Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia3_10_2022

Ogłoszenie_Szkolenie_22.08.2022
Zalacznik_1_oferta
Zalacznik_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan 3_10_2022
Zalacznik_3_Oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych-3_10_2022

Zalacznik_4_Oswiadczenie_o_niekaralnosci_3_10_2022
Zalacznik_5_Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia3_10_2022

Ogłoszenie_Szkolenie_3.10.2022

Zalacznik_1_oferta
Zalacznik_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan 3_10_2022
Zalacznik_3_Oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych-3_10_2022
Zalacznik_4_Oswiadczenie_o_niekaralnosci_3_10_2022
Zalacznik_5_Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia3_10_2022
Realizacja warsztatów metodycznych

Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń Twórczej Integracji w Milinie

Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń w Milinie LUTY 2022
Harmonogram_pracy_w_ramach__Szkoły_ćwiczeń__w_Milinie_STYCZEŃ_2022
Harmonogram pracy w ramach  Szkoły ćwiczeń  w Milinie GRUDZIEŃ 2021
Harmonogram pracy w ramach    Szkoły ćwiczeń Szkoły Twórczej  Integracji w Milinie LISTOPAD 2021
Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń Szkoły Twórczej październik 2021
Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń w Milinie KWIECIEN 2022
Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń w Milinie MARZEC 2022
Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń w Milinie MAJ 2022
Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń w Milinie CZERWIEC 2022

Ogłoszenie o rekrutacji dla szkół podstawowych współpracujących w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie” Ogłoszenie o rekrutacji Studentów Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie w ramach projektu

Załączniki:

Zał.1 Opis projektu
Zał.2 Wniosek aplikacyjny dla szkół
Zał.3 Deklaracja współpracy
Zał.4 Karta zgłoszeniowa
Zał.5 Deklaracja uczestnictwa
Zał.6 Oświadczenie uczestnika projektu
Zał.7 a Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla szkół podstawowych
Zał.7 b Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Studentów Wyższej Szkoły Kadr
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Konkurs na zakup wraz z dostawa przenośnego sprzętu komputerowego 15.07.2020 r.

Konkurs na zakup wraz z dostawą przenośnego sprzętu komputerowego, pomocy
dydaktycznych ogólnych, pomocy dydaktycznych do metody M. Montessori, urządzeń
multimedialnych oraz wyposażenia dla uczestników projektu: „Szkoła ćwiczeń Szkoły
Twórczej Integracji w Milinie” nr POWR.02.10.00-00-3013/20, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu
oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe (kliknij, aby pobrać dokument)

Załączniki do zapytania ofertowego (kliknij, aby pobrać dokument)

Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 Formularz ofertowy

Zał. 3 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zał. 5 Oświadczenie o udostępnianiu zasobów

Zał. 6 Oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. 7 Tajemnica przedsiębiorstwa

Zał. 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 9 Wzór umowy

Scroll to Top